• 1 Tăng Huyền Măng
  • 2 Hữu Sơn
  • 3 Gale Wind
  • 4 Khuyến Trong Khách
  • 5 Duy Hanh
Tất cả
Tướng:
Trang phục:
Đá quý: Không
Ngọc 90: Không
200,000đ